Pojištění pro případ terorismu

Teroristických útoků ve světě přibývá. Zprávy o útocích v evropských metropolích i dovolenkových destinacích plní denní zpravodajství a riziko spojené s teroristickými útoky bohužel roste. Přesto řada pojišťoven na českém trhu má riziko terorismu v tzv. výlukách (událostech, po nichž nevyplácí žádné finanční prostředky)

Britanika jako jedna z mála upozorňuje na podobná rizika, která by mohla mít pro klienty fatální následky. My v Britanice jsme rádi, že se kvalita pojistných produktů pomalu mění, a že některé pojišťovny postupně začínají odstraňovat třeba i výluku terorismu ze svých pojistných podmínek. I tak ale zůstává řada pojišťoven, které v případě terorismu své klienty nijak neodškodní.

i

„Životní pojistky v ČR často nastaveny tak, že po úmrtí během teroristickém útoku nevzniká nárok na plnění, které si klient sjednal například kvůli zajiÅ¡tění pozůstalých nebo splacení hypotéky.“

Jestli se riziko, že nebudete odškodněni, týká i Vašeho pojištění, poznáte poměrně snadno. Ve výlukách Vaší pojistné smlouvy je obvykle přímo uvedeno slovo „terorismus“ a události s ním spojené. Pokud tedy v seznamu výluk objevíte slovo „terorismus“, pojišťovna Vám při škodě nic nezaplatí. Pokud tam slovo „terorismus“ neobjevíte, není sice ještě vyhráno, ale zvyšuje se šance, že by pojišťovna i při důsledcích teroristických činů zaplatila.

Pokud si nejste jistí, ověřte si Vaši smlouvu s naším poradcem.

Ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. (ČPP) Vám nabízíme unikátní pojištění pro případ terorismu:

  • PojiÅ¡tění poskytuje výplatu předem vybrané pojistné částky VaÅ¡im blízkým, pokud by doÅ¡lo k VaÅ¡emu úmrtí v důsledku úrazu při teroristickém útoku.
  • Nemusíte vypovídat ani měnit VaÅ¡i existující smlouvu. Pouze si doplňkově uzavřete pojiÅ¡tění na toto riziko.
  • VÅ¡e můžete sjednat online prostřednictvím webové aplikace.
  • Pojistná ochrana platí do konce roku 2017 - na konci roku se můžete rozhodnout, zda ji chcete prodloužit.
  • Není nutné se uvazovat na dlouhé období.
  • Pojistnou částku můžete volit v rozmezí 500 000 Kč až 3 500 000 Kč. Příklad: pojistná částka na 1 000 000 Kč pouze cca 25 Kč / měsíčně.

Pojištění je možné sjednat ve dvou variantách:

1Evropa
2Svět

Další důležité informace

Jako pojistník jsme u ČPP sjednali skupinovou smlouvu kryjící riziko terorismu. K tomuto pojištění můžete přistoupit a zajistit si tak pojistné krytí pro případ terorismu. Jeho definice odpovídá celosvětově nejčastěji používané definici: teroristickým útokem se rozumí násilné jednání motivované politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky se záměrem ovlivnit jakoukoliv vládu nebo zastrašit veřejnost.

Pokud by při teroristickém útoku zemřelo více pojištěných osob, je zaplacen součet všech pojistných částek těchto pojištěných. Na jednu událost je ale stanoven limit plnění 50 000 000 Kč - v případě překročení celkového limitu je pojišťovna oprávněna plnění pro jednotlivé pojištěné úměrně snížit. Pokud by tak např. na jednom místě zemřelo při teroristickém útoku 500 osob a z toho bylo padesát pojištěných tímto produktem s průměrnou pojistnou částkou 1 000 000 Kč, ke krácení by ještě nedošlo. Více v článku IV pojistné smlouvy.

Podmínkou přistoupení k pojištění je úhrada za pojištění ve výši, která Vám bude vypočtena ve webové aplikaci. Současně je přes tuto aplikaci možné provést platbu platební kartou - platba platební kartou je v současnosti jediným možným způsobem platby.

Úhradou za pojištění dochází z Vaší strany k přistoupení k pojištění. Pojištění bude platné od data, které si vyberete, nejdříve ale v den následující po Vaší platbě.

Pojištěny mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které mají bydliště na území České republiky.

Při sjednání pojištění určete prostřednictvím webové aplikace oprávněnou osobu (obmyšlenou osobu), které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlený oznamuje pojistiteli vznik pojistné události na tiskopisu pojistitele „Oznámení úmrtí pojištěného“, který je k dispozici na www.cpp.cz. S ohledem na uvedené, seznamte obmyšleného s podmínkami pojištění a uplatnění práva na pojistné plnění.

Detailní podmínky a dokumenty

Veškeré detaily naleznete v přiložených dokumentech:

386-449-0365

267-252-4766

Informace pro zájemce o pojištění